Towarzystwo Polsko-Norweskie
Zarząd GłównyHome > O nas

 

Towarzystwo Polsko-Norweskie w Warszawie (TP-N)

Towarzystwo Polsko-Norweskie powstało w 1960 roku z inicjatywy kilku osób, zamieszkałych w Warszawie, reprezentujących różne orientacje światopoglądowe i zawody. Od początku działalność Towarzystwa ma charakter społeczny i nie ulega koniunkturom politycznym. Program działalności Towarzystwa jest rozwijany i realizowany środkami społecznymi - przede wszystkim w oparciu o inwencję, dobrą wolę i społeczne zaangażowanie jego członków.

U genezy Towarzystwa legła prosta i czysta intencja: dążenie do lepszego wzajemnego poznania i zbliżenia między społeczeństwami Polski i Norwegii .   Intencja ta znalazła pełne odbicie w Statucie, który za nadrzędne cele Towarzystwa przyjął:

  1. Prowadzenie działalności na rzecz stałego rozszerzania i pogłębiania przyjaznych stosunków polsko-norweskich oraz rozwoju współpracy kulturalnej, naukowej, technicznej i gospodarczej między Polską i Norwegią.

  2. Zaznajamianie społeczeństwa polskiego z historią, kulturą i życiem społeczeństwa norweskiego oraz działanie na rzecz umacniania więzi międzyludzkich między Polakami i Norwegami.

Towarzystwo Polsko-Norweskie organizuje odczyty i prelekcje o Norwegii, spotkania z Norwegami odwiedzającymi Polskę, wystawy i projekcje filmów o tematyce norweskiej, uroczyste imprezy z okazji święta narodowego Norwegii oraz spotkania okolicznościowe.

Towarzystwo Polsko-Norweskie objęło patronat nad Zespołem Szkół w Warszawie, który od roku 1989 nosi imię Bohaterów Narwiku. Od tego czasu Szkoła stała się poważnym Ośrodkiem kultywowania pamięci o chlubnej tradycji polsko-norweskich walk wolnościowych, a zarazem krzewienia wiedzy o współczesnej Norwegii i aktualnych związkach z Polską.